Pedagogika

PEDAGOGIKA
istock creative development Pedagogika

Pedagogika jest zespołem nauk o wychowaniu, celach, istocie, treściach, metodach, środkach oraz formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, na które działanie wychowawcze powinno mieć największy wpływ. Podstawowym jej zadaniem, jako nauki empirycznej jest wyposażenie pedagogów (czyli ludzi, którzy organizują przebieg kształcenia) w niezbędną wiedzę o skuteczności wszelkich zabiegów edukacyjnych. Zakres pedagogiki jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno samowychowanie i samokształcenie dzieci i młodzieży i osób dorosłych, jak również oddziaływania wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego, np. placówek kulturalnych czy organizacji młodzieżowych.
Działy: np. pedagogika ogólna, społeczna, specjalna, dydaktyka, andragogika
Gdzie studiować?:

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna, ul. Rewolucji 1905 r. 64, Łódź, www.ahe.lodz.pl (studia I i II stopnia)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa, www.asp.edu.pl (studia I i II stopnia)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8, Warszawa www.wsp.edu.pl (studia I i II stopnia)

Przykładowe tematy prac:

„Stosunek uczniów szkoły gimnazjalnej do używek”
„Socjalizacja przedszkolna w toku edukacji zintegrowanej”
„Możliwość wykorzystania ścieżek edukacyjnych w przedszkolu i klasach I – III”
„Agresja w doświadczaniu uczniów szkoły gimnazjalnej”
„Główne problemy wychowawcze wśród rodzin wiejskich”

Więcej prac z pedagogiki znajdziesz w Dyplomowy.pl, a jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pracy wypełnij nasz formularz kontaktowy. 

logo Pedagogika